De VAVO-opleidingen kenmerken zich door een gestructureerde aanpak. Bij sommige vakken is extra begeleiding mogelijk. Bij een aantal vakken wordt ons Open Leer Centrum (OLC) ingezet voor o.a. extra ondersteuning van de leerstof.

Mentoraat

Elke leerling krijgt een mentor toegewezen. Doel van het mentoraat is: het ondersteunen van de leerling bij zijn/haar studie. 
De mentor houdt de studievoortgang en presentie bij en onderneemt indien nodig actie. De mentor is ook de eerst aangewezen persoon om aan te spreken bij problemen van welke aard dan ook. Indien nodig kan de mentor de leerling doorverwijzen naar een andere functionaris.

Schooldecaan

De schooldecaan houdt zich bezig met de begeleiding van leerlingen op het gebied van studie- en beroepskeuze. 
Deze begeleiding bestaat o.a. uit het geven van informatie over de mogelijkheden om verder te studeren, aanmelding, plaatsing, studiefinanciering, tegemoetkoming studiekosten, toelatingseisen enz.

Opleidingscoördinator: contact met ouders

Elke opleiding kent een eigen opleidingscoördinator. Deze is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken van zijn/haar afdeling. 
Dit houdt o.a. in dat als leerlingen willen wisselen van vakkenpakket, informatie willen over de opleiding, vrij moeten hebben, ze hiervoor bij de opleidingscoördinator moeten zijn.

Tevens is de opleidingscoördinator aanspreekpunt en vraagbaak voor ouders.

Team VAVO Lyceum van Twente

Team VAVO Lyceum van Twente